AZİM KOLTUK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ– VERİ

SORUMLUSU

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 

 • AMACI

 

AZİM KOLTUK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ– VERİ SORUMLUSU (VERİ

SORUMLUSU) , işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (Politika) ile kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) uygun olarak teknik ve idari yönden korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, 28/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerinin uygulamasını düzenlemek amacıyla çıkarılmaktadır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, VERİ SORUMLUSU tarafından aşağıda listelenen ortamlarda, başta

Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

 

Elektronik ortamlar:

  • CRM
  • MS SQLServer
  • E-Posta Kutusu
  • Microsoft Office Programları
  • Görüntü Kayıt Cihazları

 

Fiziksel ortamlar:

  • Birim Dolapları
  • Klasörler
  • Arşiv

 

 • SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, VERİ SORUMLUSU tarafından özellikle;

 • Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,
 • İş ilişkilerinin yönetilebilmesi,

amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

 

Saklamayı gerektiren sebepler;

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla işlenmiş olması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, VERİ

SORUMLUSU’ın meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmiş olması,

 • Kişisel verilerin VERİ SORUMLUSU’ın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmiş olması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

 

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, VERİ

SORUMLUSU tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir;

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

 

 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

VERİ SORUMLUSU, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, VERİ SORUMLUSU bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

  • Teknik Tedbirler
   • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
   • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
   • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
   • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
   • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
   • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
   • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
   • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
   • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
   • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
   • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
   • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
   • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
   • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
   • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
   • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
   • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
   • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
   • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
   • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
   • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği

 

sağlanmaktadır.

   • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
   • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
   • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
   • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
   • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
   • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
   • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
   • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
   • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
   • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
   • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
   • Şifreleme yapılmaktadır.
   • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
   • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
   • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
   • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
  • İdari Tedbirler
   • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
   • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak VERİ SORUMLUSU içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
   • VERİ SORUMLUSU; personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün VERİ SORUMLUSU ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiştir.
   • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonrada devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
   • VERİ SORUMLUSU tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
   • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
   • Gerekli hallerde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında eğitimler verir.
   • VERİ SORUMLUSU, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

VERİ SORUMLUSU, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişemeyecek ve kullanamayacaktır. VERİ SORUMLUSU tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin

kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

 

  • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler

 

   • Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak VERİ SORUMLUSU aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

    • Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek veya silinerek işlem uygulanacaktır.
    • Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı(lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan kaldırılacaktır.
    • Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’

komutu ile silinecektir.

Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinecektir.

 

   • Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin aşağıdaki yöntemlerle hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi yöntemi olarak VERİ SORUMLUSU aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

    • Fiziksel Yok Etme
    • Kağıt İmha Makinesi ile Yok Etme
    • De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.

 

   • Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. VERİ SORUMLUSU kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir;

    • Maskeleme (Masking): Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.
    • Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.
    • Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.

 

    • Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.
    • Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

 

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU; kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi de serbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmeliğin 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda VERİ SORUMLUSU serbesti içinde olacaktır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

VERİ SORUMLUSU; kişisel verileri, işlendikleri amaç için EK-1’de belirtilen süreler boyunca saklar. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Mevzuatta öngörülmüş bir süre olmaması halinde kişisel veriler EK-1’deki tabloda yer alan kişisel verilerin tutulması için azami süre boyunca saklanacaktır. Bu süreler; VERİ SORUMLUSU’ın veri kategorileri ve veri sahibi kişi grupları değerlendirilerek; bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerin kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak ve azami Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan zamanaşımı süresi (10 yıl) gözetilerek belirlenmiştir.

 

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda VERİ SORUMLUSU bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

 

 • PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, periyodik imha süresini 6 (altı) ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu sistemlerde bilgilerin tekrar geri getirilmeyecek şekilde, verilerin kaydedildiği varsa evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülmeyecek şekilde silinecektir.

 

 • PERSONEL

Kanun kapsamında VERİ SORUMLUSU veri sorumlusu sıfatıyla, Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak, Kanunun veri saklama ve imha süreci uygulanması bakımından yükümlülükleri yerine getirilecek personelin unvanları, birimleri ve görev tanımları Saklama ve İmha Politikası EK-2’de yer alan tablo ile belirlenmiştir.

 

Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde şirketi temsil etme ile ifade

 

vermeye yetkili olarak VERİ SORUMLUSU, Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı seçilmiştir. Her bir departman sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde işbu Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı’na raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır.

 

 • REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Saklama ve İmha Politikası’nın değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenleme VERİ SORUMLUSU’ın internet sitesinde https://www.mazzinifurniture.com/contact ilan edilecektir.

 

 • YÜRÜRLÜK

Bu Saklama ve İmha Politikası yayınlandığı tarihinde yürürlüğe girer.

 

EKLER

EK 1- Veri Saklama ve İmha Süreleri

EK 2- Kişisel Verileri Saklama ve İmha İşleri ile Görevli Personel

Tablosu EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

 

 

 

-------------------------------------------------------- EKLER --------------------------------------------------------

 

 

 

EK 1 - Veri Saklama ve İmha Süreleri

 

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

İmha Süresi

Kimlik

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

İletişim

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Lokasyon

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Özlük

İstihdamın sonlanmasından itibaren

Saklama süresinin bitimini takip

 

10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

 

Hukuki İşlem

Yargı kararının kesinleşmesinden

Saklama süresinin bitimini takip

 

itibaren 5 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

 

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri İşlem

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Fiziksel Mekân Güvenliği

30 gün

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem Güvenliği

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Risk Yönetimi

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Finans

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Mesleki Deneyim

İstihdamın sonlanmasından itibaren

Saklama süresinin bitimini takip

 

10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Pazarlama

İstihdamın sonlanmasından itibaren

Saklama süresinin bitimini takip

 

10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

Saklama süresinin bitimini takip

 

sonlanmasından itibaren 10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Sendika Üyeliği

İstihdamın sonlanmasından itibaren

Saklama süresinin bitimini takip

 

10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Sağlık Bilgileri

15 yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Ceza Mahkûmiyeti Ve

İstihdamın sonlanmasından itibaren

Saklama süresinin bitimini takip

Güvenlik Tedbirleri

10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Aile Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışma Verisi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Web Sitesi Kullanım Verileri

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Talep/Şikayet Yönetimi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

Bilgisi

 

eden ilk periyodik imha süresinde

İtibar Yönetimi Bilgisi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Olay Yönetimi Bilgisi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

İmzalar

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Sigorta Bilgileri

İstihdamın sonlanmasından itibaren

Saklama süresinin bitimini takip

 

10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

Araç Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Uyum Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Denetim ve Teftiş

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip

 

 

eden ilk periyodik imha süresinde

Yabancı Oturma İzni

İstihdamın sonlanmasından itibaren

Saklama süresinin bitimini takip

Bilgileri

10 yıl

eden ilk periyodik imha süresinde

 

EK 2 - Kişisel Verileri Saklama ve İmha İşleri ile Görevli Personel Tablosu

 

Personel

Görev

Sorumluluk

 

 

(Yönetim Departmanı Sorumlusu)

 

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama

 

 

süresine uygunluğunun sağlanması ile

 

 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel

 

 

veri imha sürecinin yönetimi

 

 

 

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama

 

 

süresine uygunluğunun sağlanması ile

(İnsan Kaynakları ve Muhasebe

 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel

Departmanı Sorumlusu)

 

 

 

 

veri imha sürecinin yönetimi

 

 

(Bilgi İşlem Departmanı Sorumlusu)

 

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama

 

 

süresine uygunluğunun sağlanması ile

 

 

periyodik imha süresi uyarınca kişisel

 

 

veri imha sürecinin yönetimi

HABER BÜLTENİMİZE ABONE OL!
Gizlilik Politikasını okudum ve kabul ediyorum *